Tietosuojaseloste

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

1. REKISTERINPITÄJÄ

Av-Ase ja Erä Oy
Juustotie 4
42100 Jämsä

Y-tunnus: 1825099-9

Puh. 040 7533 218


2. YHTEYSTIEDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Av-Ase ja Erä Oy
Sähköposti: info@av-ase.fi
Asiakaspalvelu: 040 7533 218


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Av-Ase ja Erä Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus
asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Av-Ase ja Erä Oy:n toimesta:

• Av-Ase ja Erä Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitaminen ja ylläpito.

• Henkilötietoja voidaan Av-Ase ja Erä Oy:n toimesta käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien,
tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä.

• Markkinoinnin mahdollistaminen ja sen kehittäminen sekä seuranta.

• Av-Ase ja Erä Oy:n tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen, tarjoaminen, tuottaminen ja toimittaminen.

• Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin.


4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Av-Ase ja Erä Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet sekä
Av-Ase ja Erä Oy:hyn muulla tavoin yhteydessä olleet henkilöt.

Tietoja, joita rekisteröidyistä tallennetaan voivat olla seuraavia:

• Perustiedot kuten etu- ja sukunimi, työnantaja- ja nimiketiedot.

• Yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

• Av-Ase ja Erä Oy:n ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon liittyvät tiedot, sekä yhteydenotoista tallennetut
mahdolliset asiakkaan itse tuottamat sisällöt.

• Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot, kuten lokitiedot, verkkoliikenteen tunnistetiedot,
kameravalvontajärjestelmän tallenteet.

• Rekrytointiin liittyvä tiedot kuten ansioluettelon ja työhakemuksen sisältämät tiedot.


5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Av-Ase ja Erä Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään vain vaaditun ajan ja kunnes olemassa oleva peruste
henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti julkisista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, automaattiseen seurantaan ja
valvontaan tarkoitetuista teknisistä järjestelmistä sekä asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

Av-Ase ja Erä Oy kerää henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun asiakas tekee ostoksen Av-Ase
ja Erä Oy:stä tai kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä
palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Av-Ase ja Erä Oy voi kerätä ja päivittää
henkilötietoja viranomaisilta ja yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Av-Ase ja Erä Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen
tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai kulloinkin
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön rajoissa.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Av-Ase ja Erä Oy on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötiedot
kaikissa käsittelyvaiheissa sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta
tuhoamiselta tai luvattomalta väärinkäytöltä ja pääsyltä. Av-Ase ja Erä Oy:n kaikki mahdolliset manuaaliset aineistot
säilytetään lukituissa sijainneissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla
henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain henkilöt, joilla
on työnkuvansa perusteella oikeus henkilötietoja käsitellä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat
vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja lukituissa tiloissa.
Lisäksi henkilötiedot on suojattu asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin kontrollein.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa
käsittelytoimia, joita Av-Ase ja Erä Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on Av-Ase ja Erä Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää
vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Av-Ase ja Erä Oy voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Av-Ase ja Erä Oy:n henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin
perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin
kohdan 10 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Av-Ase ja Erä Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä
tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Av-Ase ja Erä Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan
pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman
suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Av-Ase ja Erä Oy ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän dokumenttiin koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa
yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun sähköpostiin tai puhelinnumeroon.

Av-Ase ja Erä Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys
varmennetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


11. KÄSITTELYTOIMIEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän dokumentin sisältämiä tietoja
erillisellä ilmoituksella. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme tutustumaan
dokumentin sisältöön säännöllisesti.